หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง:-

ทำเนียบบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

กองการศึกษา ศาสนาฯ

 • thumbnail

  นายประวิต กุลเกล้า

  ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

 • thumbnail

  นางประภัสสร บุณรงค์

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นางเสาวนีย์ วงศ์บัวแดง

  นักวิชาการศึกษา

 • thumbnail

  นางเพลินทิพย์ กุลชโมรินทร์

  ครูู ค.ศ.3

 • thumbnail

  นางสาวสุภาพร ภูดวงจิต

  ครู คศ.2

 • thumbnail

  นางอนงค์พร ดงอุเทน

  ครู คศ.2

 • thumbnail

  นางสาวยุภาภรณ์ กัตโร

  ครูผู้ดูแลเด็ก

 • thumbnail

  นางสาวสุพีรณัฐ เจนการ

  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

 • thumbnail

  นางสาวรำแพน ชาแท่น

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • thumbnail

  นางสาวอรุโณทัย ทับทิมไสย์

  ผู้ดูแลเด็ก

 • thumbnail

  นายวิทยา ศรีธรราษฎร์

  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

 • thumbnail

  นางอมรรัตน์ เปภักดี

  ผู้ดูแลเด็ก

 • thumbnail

  นายนิวัฒน์ กงผัน

  ยาม(ศพด.หนองแวง)

 • thumbnail

  นางสาวปรียาภรณ์ สมอดี

  ผู้ดูแลเด็ก

                                  

เว็บไซต์ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง