หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
“สาธารณูปโภคและสุขภาพดี มีกลุ่มอาชีพเด่น เน้นสวัสดิการ ประสานการศึกษา นำพาสู่ธรร-มาภิบาล สืบสานวัฒนธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง”