หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง:-

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

1. ด้านกายภาพ

1.1 ที่ตั้งของตำบลหนองแวง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ตั้งอยู่เลขที่ 50 หมู่ที่ 7 ตำบลหนองแวง อำเภอกุดรัง จังหวัด มหาสารคาม อยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอกุดรัง ห่างจากที่ว่าอำเภอกุดรัง ประมาณ 11 กิโลเมตร ห่างจาก จังหวัดมหาสารคาม 49 กิโลเมตร ห่างจากกรุงเทพมหานคร 426 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้
ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์และองค์การบริหารส่วนตำบลกุดรัง อำเภอ กุดรัง จังหวัดมหาสารคาม
ทิศใต้ ติดต่อกับเขตองค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น และ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม
ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเลิงแฝก อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม
ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านลาน และองค์การบริหารส่วนต าบลหินตั้ง อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
ระบบบริการพื้นฐานการคมนาคม
5.1 การคมนาคม
     ทางหลวงชนบท (รพช. มค. 3047) สายบ้านโนนสวรรค์ – ปอแดง จากปากทางเข้าต าบลหนองแวง ผ่านบ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 2 บ้านหนองแวง หมู่ที่ 1 , หมู่ที่ 7 , หมู่ที่ 11 และหมู่ที่ 13 และบ้านโชคชัยศรี หมู่ที่ 10 ต าบลหนองแวง – บ้านปอแดง ต าบลเลิงแฝก อ าเภอกุดรัง มีความยาวในเขตพื้นที่ต าบลหนองแวง 5.2 กิโลเมตร ผ่านที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง หลัก กม. 3.5
     ทางหลวงชนบท (รพช. มค. 3200) สายบ้านหนองแวง – เก่าใหญ่ จากบ้านโชคชัยศรี หมู่ที่ 10 ผ่านบ้านศรีอรุณ หมู่ที่ 3 , บ้านโนนสูง หมู่ที่ 4 , หมู่ที่ 6 , หมู่ที่ 14 , บ้านห้วยแคน หมู่ที่ 5 , หมู่ที่ 9 และ บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 12 ต าบลหนองแวง – บ้านเก่าใหญ่ ต าบลหนองแดง อ าเภอนาเชือก มีความยาวใน พื้นที่ต าบลหนองแวง 8 กิโลเมตร
     ถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้านเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนลาดยาง และถนนลูกรัง โดยสภาพทั่วไปแล้วระบบการคมนาคมในหมู่บ้านยังไม่ดีเท่าที่ควร ซึ่งถนนระหว่างหมู่บ้านยังเป็นหลุมเป็นบ่อ โดยเฉพาะช่วงฤดูฝนถนนจะลื่นและมีโคลน ฤดูแล้งถนนขรุขระมีฝุ่นมาก การสัญจรได้รับความเดือนร้อนมาก ต้องการให้มีการซ่อมแซมและปรับปรุง

5.2 การไฟฟ้า
     มีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือนทั้ง 14 หมู่บ้าน มีหน่วยบริการผู้ใช้ไฟฟ้าจ านวน 2 แห่ง คือ ส านักงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ าเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม และส านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ าเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 5.3 การประปา มีระบบประปาหมู่บ้าน 10 แห่ง

5.4 โทรศัพท์
ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง มีระบบการสื่อสารที่ส าคัญ ได้แก่ โทรศัพท์เคลื่อนที่ และมีเครือข่ายของโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ AIS , DTAC และ TRUE
ระบบเศรษฐกิจ

6.1 การเกษตร
ประชากรในต าบลหนองแวงส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตรเป็นหลัก โดยมีพืช เศรษฐกิจที่ส าคัญ ได้แก่ อ้อย มันส าปะหลัง ข้าว และมีการเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ โค กระบือ

6.2 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ
การรวมกลุ่มของประชาชน - กลุ่มออมทรัพย์ จ านวน 4 กลุ่ม - กลุ่มอาชีพ/วิสาหกิจชุมชน จ านวน 24 กลุ่ม - กลุ่มร้านค้าชุมชน จ านวน 5 กลุ่ม - กลุ่มหมู่บ้าน กขคจ. จ านวน 3 กลุ่ม - กลุ่มณาปนกิจ อสม. จ านวน 3 คน - กลุ่มณาปนกิจชมรมผู้สูงอายุ. จ านวน 750 คน - กองทุนสวัสดิการชุมชน จ านวน 1,748 คน การพาณิชย์ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล - สถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิง ประเภทที่ 3 1 แห่ง - ปั้มน้ ามันขนาดเล็ก (ไม่เกิน 2 หัวจ่าย) 4 แห่ง - โรงงานอุตสาหกรรม - แห่ง - โรงสีข้าวครอบครัว (ไม่เกิน 2 ลูกหิน) 27 แห่ง - โรงแรม - แห่ง - ธนาคาร - แห่ง - ร้านผลิตเฟอร์นิเจอร์ 1 แห่ง

6.3 แรงงาน
เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ในต าบลหนองแวงประกอบอาชีพเกษตรกรรม แรงงานจะแบ่ง ออกเป็น 2 ลักษณะ คือ แรงงานวัยท างานในพื้นที่ และแรงงานวัยท างานในนอกพื้นที่ ส่วนใหญ่เยาวชน วัยท างานในต าบลหนองแวงเมื่อเรียนจบจะออกไปท างานนอกพื้นท
ศาสนาและประเพณี
7.1 การนับถือศาสนา
ประชาชนในตำบลหนองแวง นับถือศาสนาพุทธ
สถาบันและองค์กรทางศาสนา
- วัด จำนวน 5 แห่ง
- สำนักสงฆ์ จ านวน 1 แห่ง

 
                                  

เว็บไซต์ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง