หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า

ทำเนียบบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

กองคลัง

 • thumbnail

  นายฉลาด คงสุข

  ผู้อำนวยการกองคลัง

 • thumbnail

  นายปพนพัชร์ ปรีชญาพงษ์เจริญ

  เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

 • thumbnail

  นางสาวนันทิตา วงศรีเทพ

  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

 • thumbnail

  -ว่าง-

  นักวิชาการเงินและบัญชี

 • thumbnail

  นางสาวศิริฌาณิกา ศรีวงษ์

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • thumbnail

  นางสาวิตรี อันทอง

  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

 • thumbnail

  นางสาวจิราภรณ์ เพ็งลอง

  ผู้ฃ่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ