หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า

ทำเนียบบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

คณะผู้บริหาร

 • thumbnail

  นายเกริกพงษ์ จันประทักษ์

  ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง 0801999765

 • thumbnail

  ว่าง

  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

 • thumbnail

  ว่าง

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

 • thumbnail

  ว่าง

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

สมาชิกสภาองค์การ

 • thumbnail

  นายเกริกพงษ์ จันประทักษ์

  เลขาสภาฯ

หัวหน้าส่วนราชการ

 • thumbnail

  นายเกริกพงษ์ จันประทักษ์

  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง 0801999765

 • thumbnail

  นายประเสริฐ เหล่ารัตน์ศรี

  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง 0872584787

 • thumbnail

  นายฉลาด คงสุข

  ผู้อำนวยการกองคลัง 0862293493

 • thumbnail

  นายทรงสิน ทะบวงศรี

  ผู้อำนวยการกองช่าง 0845120755

 • thumbnail

  นายประวิต กุลเกล้า

  ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 0862234432

 • thumbnail

  นางสาวบุปผชาติ สิทธิสาร

  หัวหน้าสำนักปลัด 0624693365

 • thumbnail

  นายสุริยา สีแขไตร

  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม 0982619956

สำนักปลัด

 • thumbnail

  นางสาวบุปผชาติ สิทธิสาร

  หัวหน้าสำนักงานปลัด

 • thumbnail

  นางนวพร อรรคฮาตศรี

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 • thumbnail

  -ว่าง-

  นิติกร

 • thumbnail

  นายโกเมนทร์ รัตรองใต้

  นักจัดการงานทั่วไป

 • thumbnail

  พ.อ.อ.บรรจบ เรืองสา

  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาฯ

 • thumbnail

  นางสาวปิยวดี เพชรกอง

  เจ้าพนักงานธุรการ

 • thumbnail

  นางสาวิตรี อินทร์อุดม

  นักวิชาการสาธารณสุข

 • thumbnail

  -ว่าง-

  นักทรัพยากรบุคคล

 • thumbnail

  นายชัชวาล มหาสมิติ

  พนักงานขับรถ

 • thumbnail

  นายจักรพันธ์ หลักคำ

  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเกษตร

 • thumbnail

  นายสุพัฒน์ เรืองจันทร์

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ

 • thumbnail

  นายถาวร ชาแท่น

  ภารโรง

 • thumbnail

  นายสมศักดิ์ พรรณพิบูลย์

  ยาม

 • thumbnail

  นายสุรศักดิ์ นันสถิตย์

  คนงานทั่วไป

 • thumbnail

  นางสาวสุจินดา กัณพล

  คนงานทั่วไป

 • thumbnail

  นางสาวอำภรณ์ ดงฉวี

  แม่บ้าน

 • thumbnail

  นางสาวศุภนิดา พันทิอั้ว

  จ้างเหมาบริการ

กองคลัง

 • thumbnail

  นายฉลาด คงสุข

  ผู้อำนวยการกองคลัง

 • thumbnail

  นายปพนพัชร์ ปรีชญาพงษ์เจริญ

  เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

 • thumbnail

  นางบัวพรรณ ยางไชย

  นักวิชาการเงินและบัญชัปฎิบัติการ

 • thumbnail

  นางสาวนันทิตา วงศรีเทพ

  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

 • thumbnail

  นายคาวี ทับสีหา

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • thumbnail

  นางสาวิตรี อันทอง

  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

 • thumbnail

  นางสาวจิราภรณ์ เพ็งลอง

  ผู้ฃ่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ

กองช่าง

 • thumbnail

  นายทรงสิน ทะบวงศรี

  ผู้อำนวยการกองช่าง

 • thumbnail

  นายยศพล เครือวรรณ

  เจ้าพนักงานธุรการ

 • thumbnail

  นายพิสิทธิ์ โพธิ์ชาลี

  ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

 • thumbnail

  นายประสิทธิ์ อันทอง

  ผู้ช่วยนายช่างโยธา

 • thumbnail

  นายกนก ชาแท่น

  จ้างเหมาบริการ

 • thumbnail

  นางสาวชนิตา โคตรธิสาร

  คนงานทั่วไป

กองการศึกษา ศาสนาฯ

 • thumbnail

  นายประวิต กุลเกล้า

  ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

 • thumbnail

  นางเสาวนีย์ วงศ์บัวแดง

  นักวิชาการศึกษา

 • thumbnail

  นางสาวสุภาพร ภูดวงจิต

  ครู คศ.2

 • thumbnail

  นางประภัสสร บุณรงค์

  ครู คศ.2

 • thumbnail

  นางอนงค์พร ดงอุเทน

  ครู คศ.1

 • thumbnail

  นางเพลินทิพย์ กุลชโมรินทร์

  ครูู ค.ศ.2

 • thumbnail

  นางสาวสุดารัตน์ เจนการ

  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

 • thumbnail

  นางสาวรำแพน ชาแท่น

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • thumbnail

  นายวิทยา ศรีธรราษฎร์

  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

 • thumbnail

  น.ส.มะลิวัลย์ จันประทัด

  ผู้ดูแลเด็ก

 • thumbnail

  นางอมรรัตน์ เปภักดี

 • thumbnail

  นายนิวัฒน์ กงผัน

  ยาม(ศพด.หนองแวง)

 • thumbnail

  นางสาวปรียาภรณ์ สมอดี

  ผู้ดูแลเด็ก

 • thumbnail

  นางสาวอรุโณทัย ทับทิมไสย์

  ผู้ดูแลเด็ก

 • thumbnail

  นายวิชากร ช้อนทอง

  ผู้ดูแลเด็ก

 • thumbnail

  นางสุดารัตน์ ผ่องแผ้ว

  จ้างเหมาบริการ

กองสวัสดิการสังคม

 • thumbnail

  นายสุริยา สีแขไตร

  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

 • thumbnail

  พ.จ.อ.มาณพ ดียะตามเจริญ

  นักพัฒนาชุมชน

 • thumbnail

  สุทธิพงษ์ พุฒศิริ

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ