หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง:-

ทำเนียบบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

คณะผู้บริหาร

 • thumbnail

  นายบุญคง แสงสิทธิ์

  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

  0872331118

 • thumbnail

  นายสาคร ไชยปาก

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

  0655692271

 • thumbnail

  นางเอี่ยม ศรีจันทร์

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

  0955955966

 • thumbnail

  นางนิภา ซินโซ

  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

  0949054511

สมาชิกสภาองค์การ

 • thumbnail

  นายเฉลิม ชาแท่น

  ประธานสภาฯ

  0934608010

 • thumbnail

  นายวราวุฒิ ศรีสังข์

  รองประธานสภาฯ

  0638771686

 • thumbnail

  นายมนูญ ยุระศรี

  รองปลัดอบต. รักษาราชการแทนปลัดอบต.หนองแวง

 • thumbnail

  นายวิโรจน์ กันยาประสิทธิ์

  สมาชิกสภาอบต. หมู่ 1

  0979270460

 • thumbnail

  นายสวัสดิ์ จันทร์ศรี

  สมาชิกสภาอบต. หมู่ 2

  0878577725

 • thumbnail

  นายนิคม ซินโซ

  สมาชิกสภาอบต. หมู่ 3

  0990917249

 • thumbnail

  นางวิยะดา นามเที่ยง

  สมาชิกสภาอบต. หมู่ 4

  0978315683

 • thumbnail

  นายราชกฤษ สิงห์โลก

  สมาชิกสภาอบต. หมู่ 5

  0910659282

 • thumbnail

  นายสุบรร นามเที่ยง

  สมาชิกสภาอบต. หมู่ 6

  0956455832

 • thumbnail

  นายศุภศิลป์ สีเฮือง

  สมาชิกสภาอบต. หมู่ 7

  0971535508

 • thumbnail

  นายสยาม แก้วไชย

  สมาชิกสภาอบต. หมู่ 8

  0862413287

 • thumbnail

  นายไพบูลย์ พัตรภักดิ์

  สมาชิกสภาอบต. หมู่ 9

  0967723080

 • thumbnail

  นายอินตา กันพล

  สมาชิกสภาอบต. หมู่ 10

  0984530980

 • thumbnail

  นายสุพล ปัญญาพิมพ์

  สมาชิกสภาอบต. หมู่ 11

  0903923053

 • thumbnail

  นายทองพูล สีดาแก้ว

  สมาชิกสภาอบต. หมู่ 12

  0980804509

หัวหน้าส่วนราชการ

 • thumbnail

  นายมนูญ ยุระศรี

  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

  0810564187

 • thumbnail

  นายมนูญ ยุระศรี

  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

  0810564187

 • thumbnail

  นายฉลาด คงสุข

  ผู้อำนวยการกองคลัง 0862293493

 • thumbnail

  นายทรงสิน ทะบวงศรี

  ผู้อำนวยการกองช่าง 0845120755

 • thumbnail

  นายประวิต กุลเกล้า

  ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

  0862234432

 • thumbnail

  นางสาวบุปผชาติ สิทธิสาร

  หัวหน้าสำนักปลัด 0624693365

 • thumbnail

  นายสุริยา สีแขไตร

  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

  0982619956

สำนักปลัด

 • thumbnail

  นางสาวบุปผชาติ สิทธิสาร

  หัวหน้าสำนักงานปลัด

 • thumbnail

  นางสาววราภรณ์ มาพร

  นิติกร

 • thumbnail

  นายโกเมนทร์ รัตรองใต้

  นักจัดการงานทั่วไป

 • thumbnail

  พ.อ.อ.บรรจบ เรืองสา

  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาฯ

 • thumbnail

  นางเกศกนก สายสิงห์

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 • thumbnail

  นางสาวปิยวดี เพชรกอง

  เจ้าพนักงานธุรการ

 • thumbnail

  นางสาวิตรี อินทร์อุดม

  นักวิชาการสาธารณสุข

 • thumbnail

  นายชาติชาย พรหมสังขกุล

  นักทรัพยากรบุคคล

 • thumbnail

  นายชัชวาล มหาสมิติ

  พนักงานขับรถ

 • thumbnail

  นายจักรพันธ์ หลักคำ

  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเกษตร

 • thumbnail

  นายสุพัฒน์ เรืองจันทร์

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ

 • thumbnail

  นายถาวร ชาแท่น

  ภารโรง

 • thumbnail

  นายสมศักดิ์ พรรณพิบูลย์

  ยาม

 • thumbnail

  นางสาวสุจินดา กัณพล

  คนงานทั่วไป

 • thumbnail

  นางสาวอำภรณ์ ดงฉวี

  แม่บ้าน

 • thumbnail

  นางสาวชนิตา สุเสนา

  จ้างเหมาบริการ

 • thumbnail

  นายณรงค์ธรรม ดงฉวี

  คนงานทั่วไป

กองคลัง

 • thumbnail

  นายฉลาด คงสุข

  ผู้อำนวยการกองคลัง

 • thumbnail

  -ว่าง-

  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

 • thumbnail

  นายวิลาศ คำเล็ก

  นักวิชาการเงินเละบัญชี

 • thumbnail

  -ว่าง-

  เจ้าพนักงานพัสดุ

 • thumbnail

  นางสาวศิริฌาณิกา ศรีวงษ์

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • thumbnail

  นางสาวิตรี อันทอง

  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

 • thumbnail

  นางสาวชุติกาญจน์ เพ็งลอง

  ผู้ฃ่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ

กองช่าง

 • thumbnail

  นายทรงสิน ทะบวงศรี

  ผู้อำนวยการกองช่าง

 • thumbnail

  นายยศพล เครือวรรณ

  เจ้าพนักงานธุรการ

 • thumbnail

  นายพิสิทธิ์ โพธิ์ชาลี

  ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

 • thumbnail

  นายประสิทธิ์ อันทอง

  ผู้ช่วยนายช่างโยธา

 • thumbnail

  นายกนก ชาแท่น

  จ้างเหมาบริการ

 • thumbnail

  นางสาวชนิตา โคตรธิสาร

  คนงานทั่วไป

กองการศึกษา ศาสนาฯ

 • thumbnail

  นายประวิต กุลเกล้า

  ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

 • thumbnail

  นางเสาวนีย์ วงศ์บัวแดง

  นักวิชาการศึกษา

 • thumbnail

  นางสาวสุภาพร ภูดวงจิต

  ครู คศ.2

 • thumbnail

  นางประภัสสร บุณรงค์

  ครู คศ.2

 • thumbnail

  นางอนงค์พร ดงอุเทน

  ครู คศ.1

 • thumbnail

  นางเพลินทิพย์ กุลชโมรินทร์

  ครูู ค.ศ.2

 • thumbnail

  นางสาวยุภาภรณ์ กัตโร

  ครูผู้ดูแลเด็ก

 • thumbnail

  นางสาวสุพีรณัฐ เจนการ

  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

 • thumbnail

  นางสาวรำแพน ชาแท่น

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • thumbnail

  นางสาวอรุโณทัย ทับทิมไสย์

  ผู้ดูแลเด็ก

 • thumbnail

  นายวิทยา ศรีธรราษฎร์

  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

 • thumbnail

  นางอมรรัตน์ เปภักดี

 • thumbnail

  นายนิวัฒน์ กงผัน

  ยาม(ศพด.หนองแวง)

 • thumbnail

  นางสาวปรียาภรณ์ สมอดี

  ผู้ดูแลเด็ก

 • thumbnail

  นายวิชากร ช้อนทอง

  ผู้ดูแลเด็ก

 • thumbnail

  นางสุดารัตน์ ผ่องแผ้ว

  ผู้ดูแลเด็ก

กองสวัสดิการสังคม

 • thumbnail

  นายสุริยา สีแขไตร

  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

 • thumbnail

  -ว่าง-

  นักพัฒนาชุมชน

 • thumbnail

  สุทธิพงศ์ พุฒศิริ

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

                                  

เว็บไซต์ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง