หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง:-

ทำเนียบบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

สำนักปลัด

 • thumbnail

  นางสาวบุปผชาติ สิทธิสาร

  หัวหน้าสำนักงานปลัด

 • thumbnail

  นางสาววราภรณ์ มาพร

  นิติกร

 • thumbnail

  นายโกเมนทร์ รัตรองใต้

  นักจัดการงานทั่วไป

 • thumbnail

  พ.อ.อ.บรรจบ เรืองสา

  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาฯ

 • thumbnail

  นางเกศกนก สายสิงห์

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 • thumbnail

  นางสาวปิยวดี เพชรกอง

  เจ้าพนักงานธุรการ

 • thumbnail

  นางสาวิตรี อินทร์อุดม

  นักวิชาการสาธารณสุข

 • thumbnail

  นายชาติชาย พรหมสังขกุล

  นักทรัพยากรบุคคล

 • thumbnail

  นายชัชวาล มหาสมิติ

  พนักงานขับรถ

 • thumbnail

  นายจักรพันธ์ หลักคำ

  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเกษตร

 • thumbnail

  นายสุพัฒน์ เรืองจันทร์

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ

 • thumbnail

  นายถาวร ชาแท่น

  ภารโรง

 • thumbnail

  นายสมศักดิ์ พรรณพิบูลย์

  ยาม

 • thumbnail

  นางสาวสุจินดา กัณพล

  คนงานทั่วไป

 • thumbnail

  นางสาวอำภรณ์ ดงฉวี

  แม่บ้าน

 • thumbnail

  นางสาวชนิตา สุเสนา

  จ้างเหมาบริการ

 • thumbnail

  นายณรงค์ธรรม ดงฉวี

  คนงานทั่วไป

                                  

เว็บไซต์ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง