หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า

ทำเนียบบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

หัวหน้าส่วนราชการ

 • thumbnail

  นายเกริกพงษ์ จันประทักษ์

  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง 0801999765

 • thumbnail

  -ว่าง-

  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

 • thumbnail

  นายฉลาด คงสุข

  ผู้อำนวยการกองคลัง 0862293493

 • thumbnail

  นายทรงสิน ทะบวงศรี

  ผู้อำนวยการกองช่าง 0845120755

 • thumbnail

  นายประวิต กุลเกล้า

  ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 0862234432

 • thumbnail

  นางสาวบุปผชาติ สิทธิสาร

  หัวหน้าสำนักปลัด 0624693365

 • thumbnail

  นายสุริยา สีแขไตร

  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม 0982619956