หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง:-

ทำเนียบบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

หัวหน้าส่วนราชการ

 • thumbnail

  นายมนูญ ยุระศรี

  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

  0810564187

 • thumbnail

  นายมนูญ ยุระศรี

  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

  0810564187

 • thumbnail

  นายฉลาด คงสุข

  ผู้อำนวยการกองคลัง 0862293493

 • thumbnail

  นายทรงสิน ทะบวงศรี

  ผู้อำนวยการกองช่าง 0845120755

 • thumbnail

  นายประวิต กุลเกล้า

  ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

  0862234432

 • thumbnail

  นางสาวบุปผชาติ สิทธิสาร

  หัวหน้าสำนักปลัด 0624693365

 • thumbnail

  นายสุริยา สีแขไตร

  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

  0982619956

                                  

เว็บไซต์ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง